MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. İşbu ‘Gizlilik Sözleşmesi’ (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) … tarihinde aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır:

… adresinde mukim … (bundan böyle ‘Bilgi Açıklayıcı’ olarak anılacaktır)

VE

‘Biorfe Organik Tarım San. Tic. Ltd. Şti., Mimar Sinan OSB 19. Cad.  No: 33, Melikgazi Kayseri’ adresinde mukim BİORFE (bundan böyle ‘Bilgi Alan’ olarak anılacaktır)

1.2. Bilgi Açıklayan ve Bilgi Alan bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

MADDE 2 – AMAÇ

2.1. İşbu sözleşme … tarihinde yürürlüğe girer ve Taraflar arasında Gizli Bilgi paylaşımı yapılmasını gerektiren ilişki sona erdiği tarihten itibaren belirtilen süre ile geçerli olmaya devam edecektir: 6 ay.

2.2. Gizli Bilgi paylaşımı yapılmasını gerektiren taraflar arasındaki ilişki aşağıda belirtildiği gibidir:

https://www.biorfe.com sitesinden alınan ürünleri ve satın alım bilgilerinin saklanması

2.3. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, https://www.biorfe.com sitesine üye olan veya üye olmayan, alışveriş yapan veya yapmayan tüm kullanıcılar açısından geçerlidir.

2.4. İşbu Madde’nin amacı bakımından;

“Bilgi Açıklayan”; diğer tarafa Gizli Bilgiler açıklayan veya kendisine ait Gizli Bilgileri öğrenilen taraftır;

“Bilgi Alan”; diğer tarafa ilişkin Gizli Bilgileri alan taraftır.

2.5. Bu sözleşme ile taraflar, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler sırasında birbirlerine yapacakları açıklamalarda kendilerine ait birtakım Gizli Bilgileri birbirleri ile paylaşabileceklerdir.

2.6. Taraflar, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler sırasında birbirlerine yapacakları açıklamalarda kendilerine ait bir takım Gizli Bilgileri birbirleri ile paylaşabileceklerdir.

2.7. İşbu Sözleşme, Tarafları, herhangi bir doküman ve/veya bilgiyi birbirlerine açma/verme yükümlüğüne sokmaz.

MADDE 3 – GİZLİ BİLGİNİN TANIMI VE KAPSAMI

3.1. İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda Taraflar arasında mübadele edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan Taraf’ın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, müşteri listeleri, tahmin ve değerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu Taraf’ın işiyle ilgili tüm bilgi ve malzemeler, tarafın kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat  vermiş olduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn, müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri her türlü bilgiyi kapsar.

3.2. Sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) ve gizlilik derecesi olan bilgiler ve/veya bilgiyi açan Tarafça diğer Tarafa verilebilecek projelerin, çizimlerin, cihazların veya bileşenlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile edinilebilecek gizlilik dereceli bilgiler de bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır ve bu Sözleşme kapsamında işlem görecektir.

3.3. Sözlü olarak açılan bilgi, bu bilgiyi açan Tarafça bilgiyi açtığı zaman, sözlü olarak verilen bu bilginin Gizli Bilgi olduğunu açıkça belirttiği ve bilgiyi açtıktan sonraki 10 (on) gün içinde diğer Taraf’a yazılı olarak bildirdiği takdirde, sözlü şekilde diğer tarafa verilen bilgi Gizli Bilgi olarak işlem görecektir. Bilgiler; Gizli Bilgi gibi korunup, kullanılacaktır.

MADDE 4 – GİZLİ BİLGİ KAPSAMINDA OLMAYAN BİLGİLER

4.1. Gizli Bilgiyi alan Tarafın aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgiye ilişkin olarak 4. madde altında belirtilen hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır:

A- Gizli Bilgi alındığı tarihte, Gizli Bilgiyi alan Tarafça biliniyorsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,

B- Gizli Bilgiyi alan Tarafın bu Gizli Bilgilerden haberdar olmayan personelince bağımsız olarak geliştirilmişse ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,

C- Kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya Gizli Bilgiyi alan Tarafın hiçbir kusuru olmaksızın kamuya daha sonra bildirilmişse,

D- Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncü şahsın Gizli Bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve incelemelerin yerine getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,

E- Gizli Bilgiyi alan Tarafın Hükümetine kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli ise, Gizli Bilgiyi açan Tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle,

F- Yayınlanmaları veya kullanılmaları bilgiyi açan Tarafın yazılı izni ile onaylanmışsa.

MADDE 5 – GİZLİ BİLGİNİN KULLANIM KOŞULLARI

5.1. Gizli bilgiyi alan taraf, bu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin aşağıdaki 15. maddeye uygun olarak feshedilmesi veya geçerlilik süresinin bitmesi halinde, fesih veya sona erme tarihinden itibaren süresiz olarak şekilde Gizli Bilgi’nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:

A- Gizli Bilgiyi sadece diğer Tarafça verilme amacına uygun olarak kullanmak,

B- Gizli Bilgiyi konuyla ilgili olmaları şartıyla “bilmesi gereken” prensibine göre kendi personeline bu Sözleşme şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile vermek,

C- Gizli bilgiyi açan tarafın Gizli Bilgisine en az kendisine ait olan ve aynı derecede önemli Gizli Bilgiyi korumak için sarf ettiği itinayı göstermek,

D- Gizli Bilgiyi, Gizli Bilgiyi açan Tarafın yazılı onayı olmadan hissedarları, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamak,

E- İşbu Sözleşme’nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer bu Sözleşme’nin amacı dahilince tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibare koymak,

F- İşbu Sözleşme amacına uygun olarak gerekmesi halinde, Gizli Bilginin aktarıldığı kuruluş, alt yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilginin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarak aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.

 MADDE 6 –  GİZLİ BİLGİNİN MÜLKİYETİ

Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa eden tarafa herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder. Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde Taraflara, diğer tarafın yazılım/bilgi/eser/ürün mahiyetindeki Gizli Bilgisi üzerinde fikri ve sınaî haklar mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca korunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar bu tür kullanma haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir.

MADDE 7 – SORUMSUZLUK HALİ

Bu Sözleşme kapsamında bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli Bilgilerde bulunan herhangi bir hata ya da eksiklik nedeniyle, kullanan Tarafın cihaz, araç, gereçlerinde, personelinde ve/veya üçüncü şahıslarda doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya neticesi kullanım zararı, kâr kaybı veya diğer her türlü kayıplardan bilgiyi açan Taraf sorumlu tutulmayacaktır.

MADDE 8 – TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Bilgi Açıklayan iş kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi Bilgi Alan’a vermeyi taahhüt eder.

8.2. Bilgi Alan, işbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde Bilgi Açıklayan’ın izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.3. Bilgi Açıklayan tarafından Bilgi Alan’a temin edilmiş iş ile ilgili belge ve bilginin, kendisinin rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin Bilgi Açıklayan tarafından öğrenilmesi halinde, Bilgi Alan bundan dolayı sorumlu olacaktır.

8.4. Bilgi Alan, bu bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olmadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluktan kurtulamaz.

8.5. Bilgi Alan İşbu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile Bilgi Açıklayan’ın maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9 – ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

9.1. Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.

9.2. Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 10 – GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MATERYALLERİN İADESİ

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.

MADDE 11 – GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ

Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

MADDE 12 – CEZAİ ŞART

12.1 İşbu Sözleşmenin gizlilik kurallarının ihlali halinde ihlali gerçekleştiren taraf, diğer tarafa … TL tutarında cezai şartı ödemekle yükümlü olacaktır.

12.2. Cezai şart bedelinin ödenmesi, ihlal nedeni ile ortaya çıkan zarar ve ziyanı talep etme hakkını ortadan kaldırmaz.

12.3. Taraflar, işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerin kendileri tarafından ihlali halinde, diğer tarafın, ihlal nedeni ile ortaya çıkan tüm zarar ve ziyanını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13 – DEVİR VE SÜRE

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca sözleşmede belirtilen şekilde sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri belirtilen süre ile geçerli olmaya devam edecektir: 6 ay. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

MADDE 14 – TEBLİGAT

14.1. Yukarıda yazılı adresler, işbu sözleşmenin uygulanmasında, tarafların kanuni tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Taraflardan birinin tebligat adresinde değişiklik olması halinde, yeni tebligat adresi diğer Tarafa bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilecektir. Adres değişikliğinin, belirlenen sürede bildirilmemesinden dolayı oluşabilecek yükümlülüklerden, adresi değişen Taraf sorumludur.

14.2. İşbu Sözleşmeye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim, talep, istek, ihtarlar ve diğer bildirimler, işbu sözleşmede belirtilen Taraf adreslerine teyitli faks ve iadeli taahhütlü mektup yolu ile belirtilen Taraflara ait adreslere yazılı ve Türkçe yapılır. Tarafların bu ihtarları aldığı tarih, ihtarın yapıldığı tarih olarak kabul edilir.

MADDE 15 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

Her bir Taraf, işbu sözleşme ile üstlendiği taahhütlerini, yükümlülüklerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde diğer Tarafı, yasal olarak talep edebileceği hakları saklı kalmak suretiyle ve diğer Taraf’ın nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi durumunda ve Sözleşmenin uygulanması sırasında, işbu sözleşmenin muhtelif maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunulduğunun tespit edilmesi, hallerinde herhangi bir yazılı ihbarda bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak ve tazmin yükümlülüğü söz konusu olmadan fesih edebilir.

MADDE 16 – MÜCBİR SEBEPLER

İşbu sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın ortaya çıkan olayın, önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir. İşbu sözleşmenin devamına engel teşkil eden doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş, terör gibi olaylar, meydana geldikleri tarihi izleyen on beş (15) gün içinde Karşı Taraf tarafından diğer Taraf ‘a yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla, taraflardan kaynaklanmayan ve taahhüdün yerine getirilmesine engel teşkil eden ve tarafların bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği durumlar olarak tespit edilen mücbir sebep halleri olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerden dolayı taraflar sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda sözleşmenin feshedilmesi halinde, tarafların herhangi bir tazmin yükümlülüğü ortaya çıkmayacaktır.

MADDE 17 – KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

MADDE 18 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

MADDE 19 – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olarak akdedilmiş olup, Taraflar işbu sözleşmenin uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların Taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenmemesi halinde Tarafların, işbu sözleşmenin ilgili hükümlerine aykırı hareket edildiğine dair iddialarını yargı mercileri nezdinde ileri sürebilme, tazminat talep etme ve dava açma hakkına sahip olup, yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri veya işbu sözleşmenin ifa edileceği yer Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

MADDE 20 – YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme her iki tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İşbu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

Biorfe Organik Tarım San. Tic. Ltd. Şti.

Temsilen

Hasan İlgen